Ještě než nám pošlete zálohu, věnujte pozornost následujícím řádkům, předejdeme tak případným nepříjemnostem vyplývajícím z možného nedorozumění. 

Medvědí bouda – podmínky ubytování

Naše bouda nabízí ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích. Jeden pokoj nabízíme šestilůžkový. V každém pokoji jsou umyvadla s tekoucí teplou a studenou vodou. Sociální zařízení naleznete pro tyto zatím jen společná. Dva pokoje o pěti lůžkách máme s vlastní koupelnou. V rámci ubytování vám můžeme nabídnout služby restaurace. Podáváme snídani, oběd i večeři. Vaříme tradiční krkonošské a staročeské pokrmy. Umíme částečně vyjít vstříc i vegetariánům a diabetikům. Prostory restaurace jsou využívány též jako společenská místnost. Jeden menší prostor je určen pro kuřáky. V dalších místnostech provozujeme herny pro děti a dospělé.

V den příjezdu je možné se ubytovat od 14 hodin (před 14. hod. jen po předchozí dohodě), nejpozději však do 20,00hod. Hosté obdrží při příjezdu klíče od pokoje a vchodu do budovy, které při odjezdu vrátí. V zájmu klidného a nerušeného pobytu žádáme, aby se nekouřilo v žádném prostoru boudy mimo prostory vymezené, kuřáci si kupují pobyt se souhlasem s tímto opatřením. Ve všech prostorách objektu a především na pokojích je z hlediska požární bezpečnosti přísný zákaz používat otevřený oheň a jakékoliv elektrické spotřebiče kromě spotřební elektroniky. Prosíme, abyste dodržovali noční klid od 22 hodin do 8 hodin. Pokud navštívíte zábavní podniky ve Špindlerově Mlýně, snažte se, aby o Vašem návratu nevědělo celé osazenstvo Medvědí boudy. Při odjezdu potřebujeme, aby hosté opustili pokoj do 10,00 hodin, nedomluvíme-li se jinak.

V letním období je možné parkování přímo u boudy. V zimním období je pak pro naše hosty vyhrazeno parkoviště v Medvědím koleni. Odtud vás odvezeme na boudu rolbou nebo skútrem. Pokud by toto parkoviště nestačilo, pak je ve městě možné zaparkovat na parkovišti P1, které není placené odkud vás a vaše věci k nám rádi dopravíme.

Objednávka ubytování se stává pro obě strany závaznou teprve dnem připsání zálohy na náš účet (nebo dnem uhrazení v hotovosti, nebo dnem odeslání poštovní poukázkou). Zálohu požadujeme ve výši 70% z celkové ceny objednaného pobytu, u částek do 3 000,- Kč požadujeme 100%. Doplatek ceny se provede v hotovosti nebo kartou při příjezdu. V případě odhlášení již závazné rezervace si ponecháme následující storno poplatky: 30 – 20 dnů před příjezdem 15% z uhrazené zálohy; 19 – 15 dnů před příjezdem 50% z uhrazené zálohy; 14 – 7 dnů před příjezdem 75% z uhrazené zálohy; 6 – 0 dnů před příjezdem 100% z uhrazené zálohy. U vánočních a silvestrovských pobytů jsou storno poplatky přísnější: 50 -31 dnů před příjezdem 50% z uhrazené zálohy; 30 – 0 dnů před příjezdem 100% z uhrazené zálohy. Doporučujeme vám proto, abyste se pojistili proti stornu (poskytuje většina pojišťoven vč. VZP). Ve výjimečných resp. závažných případech se lze domluvit na náhradním termínu ubytování.

V ceně pobytu je zahrnut turistický poplatek obci ve výši 21,- Kč/den/dospělá osoba a 6,- Kč/dítě a den, který jsme ze zákona pro obec povinni vybrat my v den příjezdu a dále v den prodloužení pobytu (je-li prodloužen).

Jestliže uhradíte zálohu, má se za to, že souhlasíte s ubytovacím řádem a s podmínkami ubytování v Medvědí boudě včetně storno poplatků.

Pokud se rozhodnete nám důvěřovat, budeme se snažit, abyste byli u nás spokojeni a případně se k nám opět vrátili...

                                                                                  Těšíme se na vás

Šantrochovi

Medvědí bouda

UBYTOVACÍ ŘÁD

Provozovatel: PENZION LABE CZ s.r.o., Špindlerův Mlýn 21, 543 51 Špindlerův Mlýn

IČO: 287 89 792, DIČ: CZ28789792

Provozovna: MEDVĚDÍ BOUDA, Špindlerův Mlýn 84, 543 51 Špindlerův Mlýn

1. Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje práva a povinnosti provozovatele Medvědí boudy a práva a povinnosti

objednatelů služeb ( hostů) v této provozovně.

Práva objednatele (hosta)

Objednatel má právo používat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat všechny společné prostory provozovny kromě prostor určených legislativou výhradně pro personál označených tabulkou „POUZE PRO ZAMĚSTNANCE“ a prostor soukromých, označených tabulkou „PRIVAT“ Do některých prostor jako jsou např. stáje, garáže, dílna je vstup možný pouze v doprovodu zaměstnanců provozovatele.

Objednatel je oprávněn využívat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.

3. Povinnosti objednatele (hosta)

Host je povinen:

- dodržovat ustanovení Ubytovacího řádu a uposlechnout pokyny zaměstnanců provozovatele

v souvislosti se zajištěním bezpečnosti, pořádku a zákonnosti v provozovně

- vyplnit řádně a pravdivě přihlašovací lístek

- uhradit cenu za ubytování a služby dle platného ceníku

- řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách

určených k ubytování

- dodržovat čistotu v ostatních prostorách provozovny i v okolí

- chránit vybavení a zařízení v prostorách provozvny k ubytování proti poškození

- zajistit dohled nad nezletilými dětmi způsobem přiměřeným věku a rozumové vyspělosti

nezletilých dětí

- nenechávat děti mladší 15 bez dozoru dospělé osoby

- zajistit ochranu nábytku, zejména postelí a sedacích souprav před znečištěním dětmi, které

nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

- bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování a prostorách

společných

- bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil a tuto škodu

Nahradit

- uhradit poplatek 3000,- Kč jako náhradu škody pokaždé, kdy poruší zákaz kouření

- při odchodu z pokoje uzavřít okna a vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a pokoj

uzamknout

- dodržovat noční klid od 22:00 do 8:00

- dbát opatrnosti při pohybu v prostorách a okolí provozovny s ohledem nebezpečí úrazu

zejména v zimním období (ze střech padající zmrzlý sníh, rampouchy, led atp.)

- obecně si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob

Je zakázáno:

- provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat

vybavení, apod.) či prostorách společných

- odnášet jakékoli vybavení a zařízení

- používat v prostorách určených k ubytování vlastní elektrické spotřebiče vyjma spotřebičů

k osobní hygieně (fén, holící strojek) a osobních počítačů

- přijímat návštěvy bez vědomí provozovatele

- vnášet či uchovávat v prostorách jakékoli látky či věci, jejichž držení je zákonem zakázáno nebo

jejichž držení podléhá zvláštnímu režimu, zejména zbraně, střelivo, výbušniny, omamné a

psychotropní látky apod.

- kouřit v prostorách provozovny kromě prostoru k tomu určeného, manipulovat s otevřeným

ohněm

4. Práva provozovatele (ubytovatele)

Provozovatel je oprávněn udílet hostům pokyny k zajištění řádného chodu provozovny, jakož i bezpečí a zdraví hostů a dalších osob, dále je oprávněn vykázat hosty, kteří se chovají v rozporu s dobrými mravy, obecnými zvyklostmi, nebo tímto řádem.

5. Povinnosti provozovatele (ubytovatele)

Provozovatel je povinen:

- odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání

a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

- provádět výměnu ložního prádla a ručníků dle potřeby hosta, nejméně však jedenkrát za sedm

dnů a dále vždy při změně obsazení lůžka.

- o odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení § 433 a 436 občanského zákoníku.

- pečovat o provozovnu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, provádět opravy a úklid

- zajistit v maximální možné míře bezpečnost a ochranu zdraví ubytovaných hostů

- zajistit dodržování čistoty v prostorách provozovny i v okolí

6. Reklamace

Jakékoli reklamace je nutno uplatnit u správce objektu bezodkladně písemnou formou.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

V případě opakovaného nebo hrubého porušení ubytovacího řádu je provozovatel oprávněn s okamžitou účinnosti odstoupit od smlouvy o ubytování a ukončit objednateli pobyt. V takovém případě náleží provozovateli úhrada sjednaná na celý pobyt. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, jež případně provozovateli vznikla.

8. Podmínky pro stornování pobytu

Objednávka ubytování se stává pro obě strany závaznou teprve dnem připsání zálohy na účet provozovatele, nebo dnem uhrazení v hotovosti, nebo dnem odeslání poštovní poukázkou. Zálohu je stanovena ve výši 70% z celkové ceny objednaného pobytu, u částek do 3 000,- Kč je to 100% z celkové ceny pobytu. Doplatek ceny se provede v hotovosti nebo kartou při příjezdu. V případě odhlášení již závazné rezervace si provozovatel ponechá následující storno poplatky: 30 – 20 dnů před příjezdem 15% z uhrazené zálohy; 19 – 15 dnů před příjezdem 50% z

uhrazené zálohy; 14 – 7 dnů před příjezdem 75% z uhrazené zálohy; 6 – 0 dnů před příjezdem 100% z uhrazené zálohy.

U vánočních a silvestrovských pobytů jsou storno poplatky přísnější: 50 -31 dnů před příjezdem 50% z uhrazené zálohy; 30 – 0 dnů před příjezdem 100% z uhrazené zálohy.

Ve výjimečných resp. závažných případech se lze domluvit na náhradním termínu ubytování, musí být však tvrzení objednatele podloženo důkazem (např. potvrzení lékaře).

Tento ubytovací řád vstupuje v platnost od 1.8.2015


Template downloaded from FreeThemes4all.com
Design by Rizan Badalli